Quy chế Hội viên

QUY CHẾ HỘI VIÊN
HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM
CHI HỘI PHÍA NAM
 
Căn cứ vào Điều lệ Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam được Đại hội Đại biểu toàn quốc nhất trí thông qua ngày 17/11/2007 và quyết định phê duyệt Điều lệ số 514/QĐ-BNV ký ngày 02/05/2008 của Bộ Nội vụ.
Căn cứ vào sự nhất trí thông qua của Đại hội toàn thể lần thứ ba của Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam - Chi hội phía Nam năm 2020.
Căn cứ vào thực tiễn hoạt động của Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam - Chi hội phía Nam.

 
Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam - Chi hội phía Nam ban hành Quy chế Hội viên của Chi hội với các nội dung sau:
Điều 1: Điều kiện để trở thành hội viên
 1. Mọi tổ chức tại Việt Nam quan tâm, hoạt động trong lĩnh vực An toàn Thông tin hoặc ứng dụng An toàn Thông tin, tán thành tôn chỉ, mục đích, điều lệ Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam và quy chế của Chi hội An toàn Thông tin phía Nam (gọi tắt trong văn bản này là Chi hội), tự nguyện gia nhập Chi hội đều có thể trở thành hội viên của Chi hội.
 2. Việc công nhận hội viên do Ban Chấp hành Chi hội xem xét và quyết định.
Điều 2: Các loại hình hội viên
Hội viên của Chi hội có các hình thức:
 1. Hội viên Đơn vị: Là một cơ quan, doanh nghiệp tình nguyện tham gia Chi hội với tư cách là một tổ chức đơn vị và đáp ứng đầy đủ các điều kiện trở thành Hội viên đơn vị.
Mỗi hội viên đơn vị được đăng ký tối đa năm (5) cá nhân đại diện cho đơn vị mình tham gia các sinh hoạt của Chi hội và cử một người đại diện làm đầu mối liên lạc với Chi hội. Hội viên đơn vị có quyền điều chỉnh danh sách cá nhân đại diện cho đơn vị và người đại diện làm đầu mối liên lạc và có văn bản gửi về cho Chi hội để cập nhật thông tin.
 1. Hội viên Liên kết: Là các doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài và các văn phòng đại diện đang hoạt động tại các tỉnh Phía Nam có sự đóng góp cho sự phát triển của Chi hội, tán thành Quy chế của Chi hội, tự nguyện xin gia nhập Chi hội, được Ban chấp hành Chi hội xem xét công nhận là Hội viên Liên kết. Hội viên Liên kết được hưởng quyền lợi như Hội viên Đơn vị trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Chi hội và không được bầu cử, ứng cử vào Ban Chấp hành và Ban Kiểm soát.
Điều 3: Quyền lợi của hội viên
 1. Được tham gia mọi hoạt động của Chi hội, tham gia thảo luận và biểu quyết các nội dung công tác của Chi hội.
 2. Có quyền tiếp cận các thông tin hoạt động của Chi hội.
 3. Được quyền tham gia ứng cử, bầu cử vào các vị trí lãnh đạo và các vị trí công tác khác của Chi hội.
 4. Được Chi hội hỗ trợ, bảo vệ các lợi ích hợp pháp trong phạm vi khả năng và trách nhiệm của Chi hội.
 5. Được Chi hội tạo điều kiện đưa các kết quả nghiên cứu và ứng dụng, các sáng kiến phát minh về An toàn Thông tin vào sản xuất, đời sống. Được ưu tiên công bố các kết quả nghiên cứu, ứng dụng trong các phương tiện truyền thông của Chi hội.
 6. Được Chi hội ưu tiên tạo điều kiện tiếp xúc, trao đổi với các tổ chức, chuyên gia trong lĩnh vực An toàn Thông tin trong nước và quốc tế nhằm chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao trình độ, tìm kiếm cơ hội học tập và hợp tác kinh doanh.
 7. Được nhận (miễn phí hoặc chi phí ưu đãi) các dịch vụ hỗ trợ và tư vấn do Chi hội cung cấp. Các dịch vụ này có thể bao gồm: Các bản tin, các ấn phẩm, các sự kiện, hội thảo, tọa đàm chuyên đề về An toàn Thông tin, các kết quả nghiên cứu, các dịch vụ mở rộng và tiếp cận thị trường,…
 8. Được tham gia các khóa đào tạo về An toàn Thông tin do Chi hội tổ chức với mức phí ưu đãi dành cho Hội viên.
 9. Được tham gia các chương trình dã ngoại, hoạt động thể thao, từ thiện,...do Chi hội tổ chức.
 10. Được xin ra khỏi Chi hội khi có nguyện vọng.
Điều 4: Nghĩa vụ của hội viên
 1. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cam kết tuân thủ Bộ Quy tắc Đạo đức nghề An toàn Thông tin.
 2. Tuân thủ Điều lệ của Chi hội, thực hiện các chủ trương, nghị quyết, phương hướng hoạt động của Chi hội. Bảo vệ uy tín của Chi hội, tôn trọng sự đoàn kết nội bộ.
 3. Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin Hội viên cho Chi hội theo mẫu yêu cầu của Hồ sơ Hội viên.
 4. Tuyên truyền, phát triển hội viên mới.
 5. Tích cực tham gia các phong trào và hoạt động do Chi hội tổ chức, phát động.
 6. Đóng hội phí hàng năm đầy đủ theo mức như sau:
  • Hội viên Đơn vị: 3.000.000 VNĐ/năm.
  • Hội phí của hội viên được đóng trong quí I hàng năm và có giá trị đến hết quí I của năm sau.
  • Hội viên tham gia lần đầu vào Chi hội trong thời gian từ tháng 7 tới tháng 12 của năm đóng 50% hội phí.
Điều 5: Hội viên không còn đủ tư cách Hội viên
Bị khai trừ khỏi Chi hội do vi phạm pháp luật, Điều lệ Hiệp hội và các Quy chế Chi hội.
Không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ Hội viên nêu trên.
Điều 6: Điều khoản thi hành
Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định ban hành.
Mọi sự thay đổi của Quy chế phải được sự chấp thuận của Ban Chấp hành Chi hội và trên 50% Hội viên Chi hội tán thành.
 
----------------------------------